Regulamin

Proszę uważnie przeczytać poniższy regulamin, aby móc korzystać bez ograniczeń z serwisu naviculuseroticart.com.

Serwis znajdujący się pod adresem http://naviculuseroticart.com jest własnością Agnieszki Niechciał ( Autor ). Wszystkie Treści ( obrazy, ilustracje, grafiki, rysunki, fotografie, artykuły ) są również własnością Agnieszki Niechciał i są chronione przez przepisy o prawie autorskim oraz przepisy polskiego kodeksu cywilnego. Jeżeli na stronie są wykorzystane treści zewnętrzne – jest to wyraźnie zaznaczone.

Autor zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji warunków niniejszej Umowy, w każdej chwili, w całości lub w części. Wszelkie naniesione zmiany będą obowiązywały po zawiadomieniu Użytkownika i publikacji tych zmian na witrynie. Twoje użytkowanie witryny po wprowadzaniu modyfikacji oznacza, że zgadzasz się z wprowadzonymi do warunków niniejszej Umowy zmianami. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, nie możesz korzystać z witryny.

Uznajesz i zgadzasz się, że serwis naviculuseroticart.com może przechowywać dane osobowe i inne informacje dotyczące Twojego komputera w formie „ciasteczek” ( cookies ).

Autor gwarantuje, że Treści pobrane ze strony naviculuseroticart.com są wolne od jakichkolwiek defektów, ale nie może zagwarantować, że spełnią wszystkie Twoje kryteria, jak również, że dostęp do serwisu będzie nieprzerwany i bezbłędny. Autor założył możliwość dwukrotnego pobrania zakupionej Treści przez tego samego Użytkownika w okresie 90 dni od dnia zakupu. Użytkownik ponosi całe ryzyko związane z jakością i wykorzystaniem pobranych materiałów.

JAKO UŻYTKOWNIK, POTWIERDZASZ, GWARANTUJESZ I ZAPEWNIASZ, ŻE:

  1. Masz przynajmniej 18 lat oraz zdolność prawną do wstąpnienia w niniejszą umowę.
  2. Nie będziesz wykorzystywał Treści w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy.
  3. Korzystanie z Treści nie będzie naruszało praw żadnego państwa, czy podmiotu państwowego.
  4. Informacje podane przez Ciebie na witrynie naviculuseroticart.com są zgodne z prawdą.
  5. Potwierdzasz, że wszelkie hasła do Twojego konta na witrynie naviculuseroticart.com będą utrzymywane w tajemnicy. Nie możesz udostępniać ani ujawniać haseł lub informacji używanych do logowania żadnemu innemu Użytkownikowi lub osobom trzecim, chyba że Autor wyrazi na to zgodę.
  6. Nie będziesz działał w żaden sposób na szkodę serwisu naviculuseroticart.com

Jeżeli złamiesz postanowienia niniejszej umowy, Autor rezerwuje sobie prawo do jej zerwania natychmiast, bez wypowiedzenia oraz do podjęcia odpowiednich działań, aby uzyskać zadośćuczynienie. Licencja, będąca częścią tej umowy, wygaśnie automatycznie, bez wypowiedzenia przez Autora, jeżeli nie będziesz przestrzegał, Użytkowniku, postanowień niniejszej Umowy. Po zakończeniu Umowy, musisz zniszczyć wszelkie materiały, które otrzymałeś z serwisu naviculuseroticart.com, ich kopie i wszelkie dokumenty.

W żadnym wypadku, Autor nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie, uboczne, szczególne lub wtórne, czy to przewidywalne czy nieprzewidywalne, wynikające z roszczeń odszkodowawczych, roszczeń o utratę zysków, roszczeń z tytułu niemożności wykorzystania zasobów, nawet gdyby Autor wiedział o możliwości zaistnienia szkody lub o roszczeniach osób trzecich.

Potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszą umowę oraz zobowiązujesz się do przestrzegania jej postanowień i warunków. Zgadzasz się również z faktem, że niniejsza Umowa jest aktem prawnym potwierdzającym stosunek prawny pomiędzy Tobą, jako Użytkownikiem, a Agnieszką Niechciał, jako Autorem.

Załączniki – Umowy Licencyjne

Licencja standardowa
Licencja rozszerzona

Niniejsza umowa została sporządzona w języku polskim i przetłumaczona na język angielski. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości obowiązująca jest wersja w języku polskim.

W sprawach nie uregulowanych powyższą Umową mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego.